Privacy-verklaring en cookie-beleid

Algemeen

Mybeautyproducts.be is de webshop van My Beauty Passion (www.mybeautypassion.be)

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2018. MYBEAUTYPRODUCTS.BE stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met MYBEAUTYPRODUCTS.BE kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer). Dit zijn uw “persoonsgegevens”. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze diensten en producten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Deze Privacyverklaring kan soms worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. De verwerking van de persoonsgegevens binnen MYBEAUTYPRODUCTS.BE is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’.

De verwerking van persoonsgegevens

MYBEAUTYPRODUCTS.BE verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de aankoop van een product of voor het opvolgen van afspraken,… (Dit is een niet-exhaustieve opsomming.) De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgevingen de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manieren dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.

MYBEAUTYPRODUCTS.BE verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven /of reclamefolder
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor deverdereuitvoering van overeenkomsten
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen
 • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van MYBEAUTYPRODUCTS.BE.  MYBEAUTYPRODUCTS.BE zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadres info@mybeautyproducts.be. Via deze wegen op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en dit binnen een redelijke termijn. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan,behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd. MYBEAUTYPRODUCTS.BE neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstigen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mybeautyproducts.be.

Correctheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van MYBEAUTYPRODUCTS.BE

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via EMAIL, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Informatie op de website en aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. MYBEAUTYPRODUCTS.BE bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MYBEAUTYPRODUCTS.BE. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd. MYBEAUTYPRODUCTS.BE  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. MYBEAUTYPRODUCTS.BE is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Algemene bepaling

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -commission@privacycommission.be).

Cookies

MyBeautyproducts.be maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers terug gestuurd worden.Het gebruik van cookies is van belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet meteen het effect ziet, zijn belangrijk. Dankzij de anonieme input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

 

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Gebruikte cookies en hun doelstellingen

Wij maken gebruik van volgende type cookies:

Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:

 • het aantal unieke bezoekers
 • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
 • welke pagina’s gebruikers bekijken
 • hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
 • bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Functionele en noodzakelijke cookies: Deze zijn nodig voor de goede werking van de website en om voorkeuren op te slaan zoals bijvoorbeeld taalkeuze of producten van een verlanglijstje bij te houden.

Site improvement cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

Marketing cookies: Deze zijn bestemd om de inhoud van advertenties te beheren. De commerciële cookies houden rekening met je persoonlijke surfgedrag en zorgen op basis daarvan voor persoonlijke advertenties.

Lijst van cookies die geplaatst worden waarvoor toestemming noodzakelijk is:
 • _ga
  TYPE: analytisch
  AANBIEDER: Google
  DOEL: Deze cookie wordt gezet door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om data te verzamelen over het aantal bezoekers, duur van het bezoek, effectiviteit van een eventuele campagne en algemeen gebruik van de website om een analytisch rapport te kunnen opmaken. De cookie bewaart deze informatie anoniem en kent een willekeurig nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.
 • _gid
  TYPE: analytisch
  AANBIEDER: Google
  DOEL: Deze cookie wordt gezet door Google Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport over hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, waaronder het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina’s die ze bezoeken, worden anoniem bijgehouden.
 • _gat
  TYPE: Site improvement
  AANBIEDER: Google
  DOEL: Deze cookies worden door Google Universal Analytics gezet om de verzoeken en de verzameling van gegevens op sites met veel verkeer te beperken.
 • _fbp
  TYPE: Commercieel / marketing
  AANBIEDER: Facebook
  DOEL: Deze cookie wordt door Facebook ingesteld om advertenties weer te geven wanneer ze zich op Facebook of een digitaal platform met Facebook-advertenties bevinden nadat ze deze website hebben bezocht.
 • fr
  TYPE: Commercieel / marketing
  AANBIEDER: Facebook
  DOEL: De cookie wordt door Facebook ingesteld om relevante advertenties aan de gebruikers te tonen en de advertenties te meten en te verbeteren. De cookie volgt ook het gedrag van de gebruiker op internet op sites met een Facebook-pixel of Facebook-sociale plug-in.
MyBeautyProducts.be