Algemene voorwaarden

Mybeautyproducts.be is de webshop van My Beauty Passion (www.mybeautypassion.be)

1. Verkoper

MyBeautyProducts.be heeft haar maatschappelijke zetel te Eeksken 121,  1745 Opwijk en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0820.813.307. Het BTW nummer is BE 0820.813.307. De activiteiten vallen onder het principe van ‘verkoop op afstand’ dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen MyBeautyProducts.be enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten.

 

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

3. Levering

De levering van de producten gebeurt in België binnen de 2 a 4 dagen nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Bij nabestellingen zal de klant via e-mail verwittigd worden wanneer de levering zal plaatsvinden.  Voor de andere landen zal de levering binnen de 14 dagen gebeuren nadat de betaling ontvangen is door MyBeautyProducts.be. Producten worden enkel geleverd in de landen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de bestelling na 7 dagen te annuleren.

 

5. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 24u na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

6. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

 

7. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar MyBeautyProducts.be (My Beauty Passion), Eeksken 121, 1745 Opwijk, België. Het is wel belangrijk dat het product volledig en ongebruikt is en in de oorspronkelijke verpakking zit. Producten die beschadigd of niet volledig zijn, komen niet voor ruiling of terugbetaling in aanmerking. Wegens hygiënische redenen aanvaarden wij geen terugzending van oorbellen.

Hoe kan ik een artikel terugsturen?
1. Stuur een e-mail naar info@mybeautyproducts.be met de vermelding dat u een artikel wenst terug te sturen.
2. U krijgt binnen 48u reactie of uw terugzending al dan niet aanvaard wordt.
3. Bij acceptatie van terugzending stuurt u het product (zoals hierboven beschreven) op naar MyBeautyProducts.be (My Beauty Passion), Eeksken 121, 1745 Opwijk.
4. Na ontvangst van uw zending, stuurt MyBeautyProdcuts.be u een ontvangstbevestiging via e-mail.
5. Indien u wenst ruilen wij het product om (indien in stock) of storten het aankoopbedrag binnen 10 dagen
terug.

 

8. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

9. Prijzen en betaling

Alle door MyBeautyProducts.be vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
MyBeautyProducts.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per bestelling en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend- en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de producten in je winkelmandje hebt geplaatst en klikt op “afrekenen”.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Bestellingen via de website kunnen worden betaald op verschillende manieren. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is. Indien de betaling na het verstrijken van 7 werkdagen nog niet binnen is heeft MyBeautyProducts.be het recht om de bestelling te annuleren. Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag teruggestort.

BETALEN MET BANCONTACT

Bij ons kunt u ook gemakkelijk en veilig betalen met bancontact. De Bancontact-app voldoet aan de strengste beveiligingsnormen. Net als bij betalingen met een bankkaart, bent u beschermd tegen misbruik door transactielimieten en een persoonlijke pincode van vier cijfers.
Transacties met de Bancontact-app worden automatisch gemonitord en dat verhoogt de veiligheid.

 

10. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van MyBeautyProducts.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het bestellingsproces. MyBeautyProducts.be zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

11. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

 

12. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.

Mybeautyproducts.be is de webshop van My Beauty Passion (www.mybeautypassion.be)

1. Verkoper

My Beauty Passion (met webshop op mybeautyproducts.be) heeft haar maatschappelijke zetel te 1745, Opwijk, Eeksken 121 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0820.813.307. Het BTW nummer is BE 0820.813.307. De activiteiten vallen onder het principe van ‘verkoop op afstand’ dat de algemene verkoopsvoorwaarden regelt als volgt: De klant bevestigt dat hij/zij op het ogenblik van de aankoop kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en verklaart zich er zonder enige reserve ermee akkoord. Voor alle rechtsverhoudingen tussen My Beauty Passion enerzijds en de klant anderzijds gelden de onderstaande bepalingen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere overeenkomst werd gesloten.

 

2. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

3. Levering

De levering van de producten gebeurt in België binnen de 7 dagen nadat wij uw betaling ontvangen hebben. Bij nabestellingen zal de klant via e-mail verwittigd worden wanneer de levering zal plaatsvinden.  Voor de andere landen zal de levering binnen de 14 dagen gebeuren nadat de betaling ontvangen is door My Beauty Passion. Producten worden enkel geleverd in de landen België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

4. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de bestelling na 7 dagen te annuleren.

 

5. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering en (b) in geval van verborgen gebreken, 24u na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

6. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

 

7. Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar My Beauty Passion, 1745 Opwijk, Eeksken 121, België. Het is wel belangrijk dat het product volledig en ongebruikt is en in de oorspronkelijke verpakking zit. Producten die beschadigd of niet volledig zijn, komen niet voor ruiling of terugbetaling in aanmerking. Wegens hygiënische redenen aanvaarden wij geen terugzending van oorbellen.
Hoe kan ik een artikel terugsturen?
1. Stuur een e-mail naar info@mybeautyproducts.be met de vermelding dat u een artikel wenst terug te sturen.
2. U krijgt binnen 48u reactie of uw terugzending al dan niet aanvaard wordt.
3. Bij acceptatie van terugzending stuurt u het product (zoals hierboven beschreven) op naar My Beauty
Passion, Eeksken 121, 1745 Opwijk.
4. Na ontvangst van uw zending, stuurt My Beauty Passion u een ontvangstbevestiging via e-mail.
5. Indien u wenst ruilen wij het product om (indien in stock) of storten het aankoopbedrag binnen 10 dagen
terug.

 

8. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

9. Prijzen en betaling

Alle door My Beauty Products vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
My Beauty Passion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per bestelling en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend- en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de producten in je winkelmandje hebt geplaatst en klikt op “afrekenen”.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Bestellingen via de website kunnen worden betaald op verschillende manieren. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is. Indien de betaling na het verstrijken van 7 werkdagen nog niet binnen is heeft My Beauty Passion het recht om de bestelling te annuleren. Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag teruggestort.

BETALEN MET BANCONTACT

Bij ons kunt u ook gemakkelijk en veilig betalen met bancontact. De Bancontact-app voldoet aan de strengste beveiligingsnormen. Net als bij betalingen met een bankkaart, bent u beschermd tegen misbruik door transactielimieten en een persoonlijke pincode van vier cijfers.
Transacties met de Bancontact-app worden automatisch gemonitord en dat verhoogt de
veiligheid.

 

10. Persoonsgegevens

Door te bestellen op de internet site van Mybeautyproducts.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het bestellingsproces. My Beauty Passion zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

 

11. Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

 

12. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

13. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.
Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd.

MyBeautyProducts.be